Ntsiab Lus Hmoob

Daim Video no sau ua lus Hmoob

Yog tias koj raug ib leeg twg quab yuav lossis mos koj, muaj cov tib neeg uas yuav sawv koj cev, yuav pab koj thiab qhia koj txog koj txoj cai.Cov tib neeg uas yuav sawv koj cev yog ib co tib neeg kawm tiav los pab kom koj to taub yam koj yuav uas.Thaum koj raug ib twg quab yuav lossis raug luas mos.

Cov tib neeg ntawm yuav tsis txiav txim siab rau koj tabsis lawm yuav pab qhia koj kom koj to taub yam twg yog yam zoo uas koj yuav ua.

Cov tib neeg uas yuav sawv koj cev nws tej dej num uas pab koj yog dawb dawb xwb thiab nws yuav tsis muaj cai uas muab koj cov teeb meem coj mus qhia rau ib leej twg.

Yog koj xav nrhiav lossis xav tau kev pab los ntawm ib tug uas yuav sawv koj cev, uas nyob rau haub lub nroog xeev Minnesota, koj yuav tau mus rau qhov website no.

Thaum koj mus txog qhov website no lawm, koj nias rau “Seek Help.”

Yog tias koj raug ib leeg twg yuam deev lossis mos koj lawm, qhov zoo koj yuav tsum nrhiav kev pab mus ntsib kws kho mob, mus sai npaum li sai tau.

Nrhiav chaw mus ntsib kws kho mob emergency ntawm ib lub hoosmaum uas nyob ze koj.

Lossis ib lub hoosmaum uas koj nyiam mus. Ntawm lub hoosmaum emergency ntawd muaj tej lub tsev kho mob emergency muaj cov thab muam lossis nais maum uas nws kawm tiav los kuaj rau cov tib neeg uas raug quab yuam lossis mag mos.

Tejzaum tus kws sawv koj cev yuav nrog tau coj koj mus peb tsev kho mob emergency thiab.

Cov thab maum lossis nais maum uas yuav kuaj koj lawv yuav pab tau koj xws li muab tshuaj tiv thaiv kom tsis txhob muaj me nyuam, muab tshuaj tiv thaiv kab mob kis thaum ib leeg twg quab yuam koj thiab nrhiav pov thawj thaum tseem nyob ntawm koj lub cev.

Yog koj raug mos deev, txhob da dej, txhob txhuam kaus nhiav, lossis siv hoob nab ua ntej koj mus kuaj thaj maum.

Yog tias koj da dej lossis siv hoob nab tag lawm los yeej tsis ua li cas, koj yeej tseem mus kuaj tau.

Vim tias tej zaum yeej tseem muaj pov thawj nyob rau ntawm koj lub cev.

Cia li mus kuaj hoosmaum ua ntej uas koj txiav txim siab tias koj yuav qhia tej teeb meem no rau tub ceev xwm lossis tsis qhia.

Yog tias koj tseem tsis tau txiav txim siab tias koj yuav qhia rau tub ceev xwm txog tej teeb meem no los yeej tsis ua cas.

Koj yeej tseem muaj cai mus nrhiav kev pab los ntawm cov kev kho mob lossis lub hoosmaum.

Tus uas yuav sawv koj cev tom qab nws mam li qhia rau koj hais tias yam koj yuav uas lossis koj yuav xaiv qhov twg yog qhov zoo.

Koj yuav tsis raug them qhov nqe uas koj mus kuaj hoosmaum no.

Txawm tias koj yuav qhia tub ceev xwm txog tej teeb meem no thiab tsis tau qhia los yeej tsis ua cas.

Lub nroog Minnesota qhov county uas cov teeb meem tshwm sim yog lub county uas yuav them koj tej nqi hoosmaum rau koj.

Yog koj muaj lus nug txog tej nqe hoosmaum lossis nqe kuaj hoosmaum txog tej teeb meem quab yuam lossis mos.

Tus kws yuav sawv koj cev nws yuav pab teb tau tej lus nug no rau koj.

Tus sawv cev koj, nws yuav qhia kom koj to taub zoo tshaj txhua yam uas koj muaj peev xwm yuav to taub.

Nrhiav tus sawv cev los ntawm qhov no “seek help” hauv qhov website no.

Daim Video no sau ua lus mekas

If you are being sexually assaulted or raped by someone, have someone be your representative, who will help you and tell you your rights.Representatives are trained to help you understand what you are able to do.When you are sexually assaulted or raped by someone.

They will not make decisions for you but will help you understand what is right for you.

Your representative will help for free and has no right to give out your information to anyone.

If you want to find or get help from a representative in a Minnesota county, you will have to go this website.

When you log on to this website, click on “Seek Help.”

If you are being sexually assaulted or raped by someone, it’s best to seek help from a doctor. Go as soon as possible.

Go to the emergency room of a hospital near you or a hospital that you like. Some hospital emergency rooms have doctors who are licensed to check people that are being sexually assaulted or raped.

Sometimes your representative may have to take you to the hospital emergency room too.

The doctor will check you. He will give you medicine to protect you from getting pregnant, give medicine to protect you from disease, and find evidence while it’s still in your body.

If you have been raped, don’t take a bath, brush your teeth, or use the bathroom before you go see the doctor.

If you have already taken a bath or used the bathroom, it’s okay; you can still go get checked.

There may still be evidence inside your body.

Go to the hospital to get checked before you decide whether or not to talk to the police.

If you have not made a decision that you are going to tell the police about this problem, it’s okay.

You still have time to find medical help or go to the hospital.

Your representative will tell you what you will do after, or you can choose what is right for you.

You will not be billed for going to the hospital.

Whether you are going to talk to the police about the problem or have not told them, it’s okay.

The Minnesota county where the problem happened is the county that will pay your medical bills for you.

If you have any questions about these medical bills or about being raped, your representative will help answer these questions for you.

Your representative will help you to understand everything better.

Find a representative from “Seek Help.”

Cov Neeg Uas Raug Yuam Deev: Koj txoj cai thiab cov kev pabcuam

Nrhiav kev pab uas hais lub hmoob

Asian Women United
Tus xovtooj no qhib 24 teev: 612.724.8823Tus xov tooj ntawm chaw ua num: 612.724.0756Website

Lus Ceeb Toom: Neeg muaj peev xwm taug qab thiab nkag tau tuaj saib koj lub computer tau. Yog koj paub tias koj lub computer raug tibneeg nkag mus saib tau lossis nyiag raws koj qab lawd, koj mus siv cov computer uas tsis muaj neeg nkag tau li cov nyob tom library, ua ntej koj nkag mus xyuas lub website no.

Nco ntsoov nyem tus ‘QUICK ESCAPE’ nyob sauv toj ntawm koj sab xis yog koj xav tawm lub website no sai.

Yog muaj neeg ua phem rau koj, koj hu tus xovtooj 911.